Regulamin sklepu internetowego PERCIVAL SCHUTTENBACH – Official shop

I Wstęp

1. Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna, ul. Reymonta 17/4, 59-300 Lubin, NIP:
6921517770 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod
adresem internetowym: https://percival.pl/sklep („Sklep”). Administratorem danych osobowych
klientów Sklepu jest Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna, ul. Reymonta 17/4, 59-300
Lubin, NIP: 6921517770.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady
dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej
rezerwacji Towarów dostępnych Sklepie („Towary” lub „Towar”) oraz zasady składania zamówień
w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie,
poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez
zapisanie jego wersji PDF, na wybranym przez siebie nośniku.
4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny nie stanowią zaproszenia do złożenia oferty
zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w
szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie
wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów
są dostarczane przez producentów.

 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy PERCIVAL SCHUTTENBACH umożliwia zawieranie umów sprzedaży
Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym
Regulaminie.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Mikołaj Rybacki
Percival – Grupa Muzyczna.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i
jego akceptacja.
4. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
Przedsiębiorstwo Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna zastrzega sobie możliwość odmowy
realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają
realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed
odmową realizacji Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna podejmie próbę kontaktu z
Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki
techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności
zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas
rejestracji.
6. Klient, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b. Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora
sklepu;
e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
f. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.

 

III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
a. na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
b. pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych
Towarów na adres e-mail: shop@percival.pl
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane zazwyczaj w ciągu dwóch dni
roboczych po dniu złożenia zamówienia. Czas ten może się wydłużyć w związku z wyjazdami
koncertowymi zespołu Percival.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie
sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych
koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w
zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania zamówienia
poprzez wybór odpowiednich opcji.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma
możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych
teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie
przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny
Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed
zatwierdzeniem zamówienia.
7. Zatwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Mikołaj
Rybacki Percival – Grupa Muzyczna co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
zamówienia i niniejszym Regulaminem.
8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres email
wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych
Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji
zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze
składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy
sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty
zakupu Klienta.
9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie
realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu
ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Mikołaj Rybacki Percival – Grupa
Muzyczna umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub w języku angielskim, o treści zgodnej z
niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu
potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie
zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien
niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w
przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została
autoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub płatność za zamówienie nie
została uiszczona w określonym czasie, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności
niż „za pobraniem”.
13. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów
dokumentujących zakup Towarów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez
kupujących, którzy nabyli Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie
przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.
14. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie
Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane
umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów.
15. Sprzedawca wystawi fakturę na żądanie konsumenta, na podstawie przedstawionego przez
niego paragonu dokumentującego nabycie Towarów w Sklepie Internetowym, zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa.
16. W przypadku zakupu biletu na wydarzenie odbywające się przy udziale publiczności, Kupujący
zapoznaje się i akceptuje działania podejmowane przez Organizatora rozumianego jako Mikołaj
Rybacki Percival – Grupa Muzyczna, wprowadzone w związku ze stanem pandemii COVID-19,
takie jak:
a) ograniczenie tajności klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi
udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych
uczestników imprezy;
b) obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;
c) złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub
wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz
nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z
akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz
akceptuje zasady uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na
terenie wydarzenia.

 

IV Dostawa i odbiór

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin
dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez
Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Kupuję i płacę”.
2. Z zastrzeżeniem pkt 6 i następnych poniżej przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od
dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie
powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym wypadku nie może przekroczyć 31 dni
roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania
na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku
wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu
Przelewy24, bądź zwykłym przelewem internetowym).
3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz świata
firmą spedycyjną Inpost S.A oraz Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w
procesie składania zamówienia. Sklep nie umożliwia osobistego odbioru Towarów.
4. Wszystkie przesyłki realizowane są przesyłką poleconą priorytetową.
5. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany
przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w
obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i
zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z
kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i
kuriera.

 

V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od
momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta
zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt III ust. 9. W/w cena nie ulegnie
zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia
w trzecim mailu.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w
tym VAT, cła i podatki.
3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, zgodnie z informacją o możliwym sposobie zapłaty
podaną na stronie sklepu, między innymi
przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie
płatniczym Przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w
formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Mikołaj Rybacki Percival – Grupa
Muzyczna lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24.pl) w terminie 2 dni
od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie
złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub
kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
4. Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów
znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu (w tym serwisie
Facebook), bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów
oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do
korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI. Reklamacje Towarów.

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, Mikołaj Rybacki Percival –
Grupa Muzyczna odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i
następnych Kodeksu cywilnego.
2. Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
użytkowników.
3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków
reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej
niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem
wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem
poleconym na adres: Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna, Reymonta 17/4, 59-300 Lubin,
z dopiskiem: „Reklamacja Percival Sklep”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki
zawierającej reklamowany towar.
5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz
art. 561 Kodeksu cywilnego:
• a. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar
na wolny od wad albo wadę usunie, albo
• b. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do
niezasadności reklamacji.
7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany
jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia
towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez
Klienta i kuriera.
8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
• a. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania
z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia
roszczeń:
• (I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy
z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej we Wrocławiu (np.https://wiih.ibip.wroc.pl/public/ );
• (II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd
Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej (np.https://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/sadypolubowne/
staly;polubowny;sad;konsumencki;we;wroclawiu,wroclaw,oddzial,1,63.h
tml );
• (III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w
zakresie ochrony interesów i praw konsumentów
(np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie
ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in.
Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
• b. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie
strony muszą wyrazić na nie zgodę.
• c. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do
skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w
postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013
r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej
„ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
• d. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii
Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do
platformy ODR:
ec.europa.eu/consumers/odr.
Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest
udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste,
skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między
konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.,
• e. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest
następujący: shop@percival.pl

 

VII Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić
od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Reymonta 17/4, 59-300
Lubin z dopiskiem „ZWROT”
4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
stronie. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres email:
shop@percival.pl.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy, na następujący adres
pocztowy:Reymonta 17/4, 59-300 Lubin z dopiskiem „e-sklep Percival Schuttenbach”
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem
terminu 14 dni.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W stosunku do sytuacji, w których Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od
zawartej umowy, bądź gdy Sklep nie ponosi winy za niemożność jej wykonania, Sklep uprawniony
jest do dokonania potrącenia w rozumieniu art. 489 aktualnej ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U.
1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego. W przypadku
braku możliwości dokonania potrącenia, w wyżej wymienionych przypadkach zwrot ceny następuje
z odliczeniem od niej kosztów poniesionych przez Sklep, wynoszących nie więcej niż 10%
wpłaconej kwoty.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep
został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep
może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do
Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z
korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z wyłączeniami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia
30.05.2014 r.), nagrania dźwiękowe oraz wizualne, a także bilety zakupione na usługi artystyczne i
kulturalne, w tym bilety zakupione na wydarzenia i koncerty, nie podlegają zwrotowi.

 

VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
• a. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z
niniejszym Regulaminem,
• b. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
• c. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient
uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług
wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
• a. Dostęp do sieci Internet,
• b. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów
hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
• c. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane
poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail shop@percival.pl. Reklamacja Klienta powinna
zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań,
aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient
zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na
wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
5. Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna informuje, że w zależności od ustawień
przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym
posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług,
a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są
wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w
celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie
wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej
przeglądarce internetowej.

 

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE przetwarzania przez Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna danych osobowych użytkowników sklepu

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania
jego danych osobowych na stronach Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Mikołaj Rybacki Percival – Grupa
Muzyczna. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (i) w
celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą
przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez
akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą
przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie
konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w
tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa
dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne
zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja
handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w
tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest
obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na
stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu
towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę
dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym
przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów
oferowanych w Sklepie; (v) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do
doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu
www.percival.pl/shop lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych
osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub
jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w
każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie
kontaktując się ze Sklepem, (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora
– w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie
usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii) w celu potwierdzenia wykonania przez
Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które
mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw –
podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes
Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego
tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do
wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia
skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe
wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres email
lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda
zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z
nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru
płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do
realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia
wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia
przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system
firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu,
przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na
wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu
Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego
poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami,
współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z
zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat
zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001.
8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z
przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu:
prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia,
zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich
przetwarzania.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

 

X Pozostałe

1. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień
niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w
języku polskim lub angielskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności
i funkcjonowania sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania
sklepu.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla miasta Legnica.
5. Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na
stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze
sklepu.
6. Mikołaj Rybacki Percival – Grupa Muzyczna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen
oraz ilości towarów w ofercie sklepu, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów
do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i
również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy
sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych
właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.