REGULAMIN KONKURSU

KONKURS WHL 2019

Nagroda główna:
W Konkursie zostanie przyznanych 15 (piętnaście) nagród rzeczowych, będących biletami wstępu dla dwóch osób na wskazany w wydarzeniu koncert WILD HUNT LIVE 2019 w wybranym mieście trasy koncertowej.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy przeczytać i zaakceptować regulamin konkursu: Konkurs WHL 2019 oraz spełnić poniższe zasady uczestnictwa.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

1. Jak brzmi oryginalny tytuł utworu, który został wykorzystany do stworzenia muzyki zamieszczonej na stronie wydarzenia WILD HUNT LIVE 2019? (dotyczy wydarzenia, które związane jest z koncertem w wybranym przez Ciebie mieście)

oraz

2) Który utwór wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” jest Twoim ulubionym i dlaczego?

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem.

 

REGULAMIN KONKURSU „WILD HUNT LIVE 2019”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „WILD HUNT LIVE 2019” (dalej „Konkurs ”) jest firma prowadzona

przez Mikołaja Rybackiego pod nazwą: „Mikołaj Rybacki – Percival Grupa Muzyczna” z siedzibą w Lubinie

pod adresem: ul. Reymonta 17/4, 59-300 Lubin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca numer NIP 6921517770 (dalej „Organizator ”).

2.  Organizator jest wyłącznym fundatorem nagród w Konkursie.

3.  Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 5

sierpnia 2019 r. do dnia 20 sierpnia 2019 r.

4.  Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i

zaakceptowaniem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin ”).

5.  Regulamin jest dostępny (nieodpłatnie) w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem:

www.percival.pl  przez cały okres trwania Konkursu.

6.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

7.  Serwis Facebook  (www.Facebook.com ) nie ponosi odpowiedzialności za organizację, przebieg ani

wyłonienie zwycięzców niniejszego konkursu. Konkurs ten nie jest w żaden sposób związany,

przeprowadzany, sponsorowany czy popierany przez serwis Facebook.  Wszelka odpowiedzialność z tytułu

przeprowadzenia niniejszego konkursu spoczywa na Organizatorze.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1.  W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie

ukończyła 15 rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca zdolność do czynności

prawnych odpowiednio:

pełną – w przypadku osób   pełnoletnich oraz

  ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15 rok życia.

(dalej „Uczestnik ” lub w liczbie mnogiej „Uczestnicy ”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego

paragrafu.

2.  Osoby małoletnie, które ukończyły lat 15, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem

wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub

rodzice). Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną

zgodę na jej udział w Konkursie, powinien zostać wysłany na adres: percivalschuttenbachband@gmail.com,

zaś oryginał na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku możliwość

wzięcia udziału w Konkursie jest uzależniona od doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.  W Konkursie nie mogą brać udziału:

1)  pracownicy Organizatora oraz członkowie jury konkursowego, a także osoby współpracujące z

Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną

formę tej współpracy);

2)  członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1) powyżej, tj. osoby pozostające z którąkolwiek

z osób wymienionych w pkt 1) w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.  W razie powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki

określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, a także w razie powzięcia przez Organizatora uzasadnionych

wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator ma prawo

zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora oryginału lub (według wyboru

Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości

potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania

udziału w Konkursie.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1.  Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do słuchaczy i fanów zespołu Percival Schuttenbach. Do

Konkursu można zgłaszać jedynie odpowiedzi przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba

zgłaszająca.

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu

odpowiedzi na dwa  pytania konkursowe:

1)  „jak brzmi oryginalna nazwa utworu”,  wykorzystanego do stworzenia muzyki zamieszczonej na stronie

wydarzenia koncertu WILD HUNT LIVE 2019 w wybranym mieście trasy;

oraz

2) „który utwór wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” jest Twoim

ulubionym i dlaczego”

3.  Rozwiązanie Zadania Konkursowego powinno zawierać opis nie dłuższy niż 1500 znaków bez spacji.

4.  Jeden Uczestnik może zgłosić jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego w trakcie trwania całego

konkursu. Pozostałe zgłoszenia zostaną odrzucone.

5.  Rozwiązania Zadania Konkursowego należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (zgłoszenia w

formie papierowej nie będą przyjmowane), za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:

https://www.facebook.com/PercivalSchuttenbach/  w rubryce „komentarze” na stronie wydarzenia, pod

postem z informacją o Zadaniu Konkursowym, najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 r., do godz. 23:59:59.

Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) na podstawie daty i godziny zarejestrowanej

przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia.

6.  Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

1)  w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

2)  w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub

prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

3)  zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np.

łamią normy obyczajowe;

4)  zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego i/lub pracowników (współpracowników)

Organizatora albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;

6)  naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie wskazanym w

ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 4. NAGRODY

1.  W Konkursie zostanie przyznanych 15 (piętnaście) nagród rzeczowych, będących biletami wstępu dla

dwóch osób na wskazany w wydarzeniu koncert WILD HUNT LIVE 2019 w wybranym mieście trasy

koncertowej.

2.  Nagrody zostaną wydane laureatom Konkursu w drodze elektronicznej, w ciągu miesiąca od dnia

upublicznienia wyników Konkursu w sposób określony w § 5 ust. 6 Regulaminu.

3.  Nagrody rzeczowe zostaną przekazane, na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany przez laureatów

Konkursu (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) adres e-mail.

7.  Nie można żądać zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny.

§ 5. PRZYZNANIE NAGRÓD

1.  Laureatów Konkursu wyłoni jury konkursowe, złożone z najbliższych pracowników Organizatora, pod

kierownictwem Katarzyny Bromirskiej oraz Mikołaja Rybackiego jako przewodniczących jury.

2.  Posiedzenie jury konkursowego obędzie się w terminie 21 sierpnia 2019 r.

3.  Jury dokona wyboru najlepszych rozwiązań Zadania Konkursowego według własnego uznania,

uwzględniając kryteria takie jak: zgodność z Zadaniem Konkursowym, oryginalność oraz unikatowość

udzielonej odpowiedzi. Następnie każdy z członków jury konkursowego oceni każde z wybranych rozwiązań

Zadania Konkursowego, przyznając określoną liczbę punktów (od 1 do 15), a końcowa ocena, decydująca o

wygranej w Konkursie, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich członków jury.

Kryteria oceny stosowane przez jury są subiektywne i nie są weryfikowalne.

4.  Z przebiegu obrad jury konkursowego zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez

wszystkich członków jury, w którym wskazani zostaną laureaci Konkursu,

5.  Decyzje jury konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień

laureatów Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w terminie 22 sierpnia 2019r., na stronie internetowej pod

adresem: www.facebook.com/PercivalSchuttenbach  w wydarzeniu, na którym znajduje się opis Zadania

Konkursowego.

7.  W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu poprzez kontakt w wiadomości e-mail lub

za pośrednictwem serwisu Facebook , w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., a także w razie nieprzekazania

przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora,

materiałów, danych i oświadczeń potrzebnych do wydania nagrody zgodnie z Regulaminem, Organizator jest

zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.  Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej

„RODO ”), są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają

ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników

wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

2.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:

  imię i nazwisko;

  data urodzenia;

  adres poczty elektronicznej e-mail;

w przypadku laureatów Konkursu – dodatkowo numer telefonu i adres, na który ma być wysłana nagroda 

 rzeczowa, jeśli laureat nie odbierze tej nagrody osobiście lub nie zostanie ona wysłana na adres e-mail

3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników

są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych

osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.

4.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych

Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

5.  Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak

ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

6.  Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator zapewnia

Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub

nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania

danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres

Organizatora: percivalschuttenbachband@gmail.com.

7.  Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną usunięte przez

Organizatora po posiedzeniu jury konkursowego, najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. Po dacie wskazanej

w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu

ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.  Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji, baz danych, materiałów

dźwiękowych oraz wideo oraz innych twórczych elementów związanych lub wykorzystywanych w związku z

organizacją Konkursu, w szczególności do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej pod

adresem: www.facebook.com/PercivalSchuttenbach , podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących

przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.; dalej „ustawa o prawie

autorskim ”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z

2018 r., poz. 419, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz.

1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity:

Dz.U. z 2017 r., poz. 776, z późn. zm.). Żaden z elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie

może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie nazwy

handlowe używane przez Organizatora w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki

towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora.

2.  Uczestnik, przekazując Organizatorowi rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują

mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest

wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie

rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik

gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób

trzecich.

3.  Z chwilą otrzymania przez Organizatora rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela

Organizatorowi zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego

rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.

4.  Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego oraz prawo do

wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego przeniesione zostaną przez

laureatów na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnego pisemnego

oświadczenia Uczestnika z chwilą wydania nagrody. Organizator nabywa prawa, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności

na następujących polach eksploatacji:

1)  w zakresie zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania całości lub części utworu, z1

użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

2)  w zakresie udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na

jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym także w serwisach społecznościowych;

3)  na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, tj.:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym.

5.  Z chwilą wydania nagrody laureat przenosi na Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

także prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego, w

szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania

bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy (prawo zależne).

6.  Z chwilą wydania nagrody laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw

osobistych w odniesieniu do rozwiązania Zadania Konkursowego.

7.  Niezłożenie przez laureata oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 zd. pierwsze i ust. 5 niniejszego

paragrafu, upoważnia Organizatora do odmowy wydania przyznanej temu laureatowi nagrody.

8.  W przypadku uczestników i laureatów niepełnoletnich wymagane jest złożenie odpowiednich oświadczeń,

o których mowa w niniejszym § 7, przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice).

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn

leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

danych, zmiany danych laureata, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku

niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

2.  Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania Konkursowego, przekazanego

Organizatorowi i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób

trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w

przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny

w Regulaminem.

3.  Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi

podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (rozwiązania Zadania Konkursowego),

które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.

5.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych

przekazywanych przez Uczestników.

§ 9. REKLAMACJE

1.  Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane pocztą elektroniczną na adres:

percivalschuttenbachband@gmail.com, z dopiskiem „reklamacja – konkurs WILD HUNT LIVE 2019 ”, w

terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 6

Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem

zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W

razie braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do

uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez

Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni

od ich otrzymania.

3.  Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres

elektroniczny.

4.  Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób

możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora na podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego

prawa.

2.  Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

(OPIEKUN PRAWNY LUB RODZICE)

NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 Ja (my), niżej podpisany(i) _____,jako opiekun prawny / rodzic ______, oświadczam, że wyrażam

zgodę na udział mojego dziecka _____ w konkursie pod nazwą: „WILD HUNT LIVE 2019” (dalej „Konkurs ”),

którego organizatorem jest firma prowadzona przez Mikołaja Rybackiego pod nazwą: Mikołaj Rybacki –

Percival Grupa Muzyczna z siedzibą w Lubinie pod następującym adresem: ul. Reymonta 14/7, 59-300

Lubin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

posiadająca numer NIP 6921517770 (dalej „Organizator ”).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję postanowienia tego

Regulaminu. Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację wizerunku niepełnoletniego

_____ wyłącznie na potrzeby dokumentacji i dla celów promocyjnych Konkursu, na stronach internetowych

Organizatora.

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych

osobowych oraz danych osobowych małoletniego _____ wyłącznie dla celów związanych

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie

z postanowieniami regulaminu.

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na   potrzeby Konkursu;

  podanie danych osobowych jest dobrowolne;

  mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

podpis rodzica / opiekuna prawnego